nl | fr | en

Tarieven

Advocatenkantoor RvB & Partners werkt op basis van een transparant systeem van tarifering en streeft naar duidelijke afspraken bij aanvang van de samenwerking.

Het uurtarief varieert in functie van de complexiteit van het dossier, de vereiste graad van specialisatie, het spoedeisend karakter en de financiële inzet.

Een aantal noodzakelijke kosten zijn niet inbegrepen in het uurtarief, zoals administratie-, telefonie- en verzendingskosten (fax en post), verplaatsingsonkosten en gerechtskosten (zoals griffie-en rolrechten, dagvaardings- en betekeningskosten). Voorbeelden van overeen te komen modaliteiten zijn:

  • Minimum- en/of maximumereloon
  • Degressief uurtarief
  • Procentueel ereloon van een betwist of in te vorderen bedrag
  • Verhoging bij behaald resultaat
  • Abonnement - overeenkomst waarbij ereloon en kosten worden bepaald voor een aantal gelijkaardige zaken en diensten


Door de beperking van de overheadkost en de efficiënt uitgebalanceerde structuur van het kantoor, wordt u geholpen op basis van transparante en aanvaardbare tarieven.

Algemene voorwaarden

De aansprakelijkheid van de advocaten van Advocatenkantoor RvB & Partners is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar burgerlijke professionele aansprakelijkheid worden uitbetaald.

Al onze staten van kosten en erelonen en provisienota's zijn contant betaalbaar in Antwerpen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.

Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen van 1% per maand en dit ingaand op de dag na vervaldag.

Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd, brengt van rechtswege een extra kost van 25 EUR per aanmaning met zich mee. Ingeval van gerechtelijke invordering zal een conventionele schadevergoeding van 10% op het gehele openstaande bedrag, alsmede de gerechtskosten in rekening worden gebracht.

Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen tien dagen te rekenen vanaf de datum van de uitgeschreven staat van kosten en erelonen of provisienota.

Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Lange Leemstraat 53 - B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 206 60 00
Fax: +32 (0)3 206 60 01
info[at]rvbadvocaten.com

Dirk Rochtus
rochtus[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)484 61 32 95
kantoorrekening: IBAN BE95 3630 7274 2158 (ING)
Derdenrekening: IBAN BE92 6300 6521 9223 (ING)

Filip van Bergen
vanbergen[at]rvbadvocaten.com
+32 (0)477/87.15.26
kantoorrekening: IBAN BE80 7350 3787 7777 (KBC)
Derdenrekening: IBAN BE43 6304 0052 6601 (ING)